Jdi na obsah Jdi na menu

Volební program ČSSD 2013

28. 9. 2013


 

Vážení spoluobčané,

Česká republika má na víc. Může se v ní lépe žít a může být lépe vnímána za hranicemi.

Sociální demokracie na sebe bere úkol stmelit společnost rozdělenou sedmiletým neúspěšným vládnutím pravice. Je nejvyšší čas ukončit rozvrat státu a jeho institucí. Stát musí být oporou občana a občan u něj musí cítit zastání. Za své daně si lidé zaslouží kvalitní veřejné služby, bezchybně pracující úřady, celkově bezpečný vstřícný a přívětivý stát.

Světová ekonomická krize byla u nás v uplynulých letech umocněna chaotickým vládnutím ODS a TOP 09, které postrádalo jakoukoliv rozumnou hospodářskou politiku, prohlubovalo zadlužení, zvyšovalo nezaměstnanost a přibližovalo občany k hranici chudoby. Zájmy běžných, poctivě pracujících lidí byly poráženy zájmy úzkých skupin navázaných na vládu – kmotrů, bohatých oligarchů, firemních lobbistů. Korupce kvetla a prorostla až do nejvyšších pater politiky. Zřetelné byly tendence učinit ze zdravotnictví, sociální péče či školství součást byznysu. Docházelo k parcelaci a chybné privatizaci státu a jeho infrastruktury.

Nyní nastal čas vrátit vládu zpátky do rukou lidí oprávněně rozladěných politickými a sociálními poměry. Je nutno znovu nastartovat hospodářský růst a vytvořit tolik potřebná nová pracovní místa. Je nutno zrušit chybné a sociálně nespravedlivé pravicové reformy. Politici a strany, které si voliči vyberou ke správě země, musejí být pod nepřetržitou kontrolou. Jenom tam, kde je zajištěna účast občanů na veřejném dění a rozhodování, můžeme hovořit o zdravé a soudržné společnosti. Prostor pro svoji práci musejí mít i orgány činné v trestním řízení – policie, státní zastupitelství, soudy. Zákony nechť platí pro každého stejně.

Cílem sociální demokracie je fungující stát, se kterým se budou jeho občané moci ztotožnit bez ohledu na věk, vzdělání či majetkové poměry. Abychom dostáli naší historii, tradicím, kulturním kořenům a mohli být považováni za nedílnou součást rodiny civilizovaných evropských národů, musíme oprášit stále platné hodnoty spravedlnosti, svobody a solidarity.

Česká strana sociálně demokratická je strana s dlouhou historií boje za práva občanů. Aby však nyní opět posunula Českou republiku dál, neobejde se bez pomoci těch, jimž na osudu země záleží stejně jako jí. Dejme dohromady hlavy i ruce a vraťme České republice prosperitu, slušnost, spravedlnost i hrdost.

Bohuslav SobotkaProsadíme dobře fungující stát

Cílem sociálně demokratického programu je společnost, která umožňuje člověku rozvinout a uplatnit jeho schopnosti. Základem této společnosti je rovnováha mezi ekonomikou, sociální sférou a ochranou životního prostředí.1. ČLOVĚK

Kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny

Chceme kvalitní a prosperující zdravotnictví pro všechny potřebné bez finančních bariér, které bude poskytováno spravedlivě ohodnocenými zdravotnickými profesionály a v jehož centru bude stát pacient.
Prosazujeme zdravotnictví jako veřejnou službu založenou na principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, na principu neziskovosti, rovnosti a dostupnosti péče.
Základem financování systému je veřejné neziskové zdravotní pojištění. Nezastupitelnou roli v zajištění financování veřejného zdravotnictví musí hrát stát.
Zdravotní péče bude zajišťována především veřejnými neziskovými nemocnicemi státu i krajů a sítí převážně privátních ambulantních zdravotnických zařízení.
Naším dlouhodobým cílem je financování zdravotnictví na úrovni evropského průměru.
Zajistíme pravidelnou valorizaci příspěvku za státní pojištěnce.
Podpoříme další snížení počtu zdravotních pojišťoven a jejich vzájemné slučování.
Zajistíme stejnou úhradu za stejné výkony placenou všemi zdravotními pojišťovnami.
Prosadíme zveřejnění všech smluv pojišťoven se zdravotnickými zařízeními.
Vytvoříme systém veřejných neziskových nemocnic, na základě přijetí zákona o neziskových organizacích ve zdravotnictví, a zabráníme privatizaci veřejných nemocnic.
Hlavní slovo při stanovení sítě nemocnic a jejich změnách bude mít stát ve spolupráci s kraji.
Prosadíme efektivnější regulaci přístupu nových technologií do zdravotnictví ze strany státu.
Zajistíme dlouhodobě stabilní, dostatečné a spravedlivé úhrady všech typů nemocniční i ambulantní péče.
Zajistíme jistotu smluvního vztahu v rámci sítě soukromých ambulantních služeb.
Zachráníme české lázeňství. Upravíme indikační seznam lázeňské péče tak, aby české lázně mohly poskytovat péči všem pacientům, kteří ji potřebují.
Prosadíme, aby byl v každé lékové skupině dostupný lék bez doplatku.
Zrušíme Julínkovy poplatky ve zdravotnictví. Zachováme pouze příspěvek na stravu v nemocnici ve výši 60 korun, který bude placen nejdéle 30 dní v roce.
Budeme usilovat o zlevnění léků snížením daně z přidané hodnoty na léky nebo jejich osvobozením od této daně.
Kvalita českého zdravotnictví stojí a padá se špičkovou prací našich zdravotníků. Prosadíme růst platového ohodnocení zdravotníků jako základní prioritu, která bude postupně realizována v souladu s ekonomickou stabilizací českého zdravotnictví.
V rámci veřejných neziskových nemocnic prosadíme jednotný způsob odměňování zdravotníků.
Zjednodušíme a sjednotíme systém specializačního vzdělávání zdravotníků.
Podpoříme roli státní hygienické služby v ochraně a podpoře veřejného zdraví i systém komplexních preventivních zdravotnických programů (prevence zhoubných nádorů, kardiovaskulárních chorob apod.).
Propojíme systém dlouhodobé zdravotní a sociální péče.
Posílíme preventivní zdravotní péči ve školách.

Zlepšování kvality života a podmínek pro zdravý život

Kvalita prostředí, ve kterém žijeme, se přestala zlepšovat. Lidé jsou stále více vystavováni působení nepříznivých faktorů, jako je znečištění vzduchu a vody a zatížení hlukem.
Dáme prioritu výstavbě obchvatů sídel v oblastech se zvláště znečištěným ovzduším.
Podpoříme posílení bezbariérové městské hromadné dopravy s cílem podstatně snížit individuální automobilismus ve městech.
Z veřejných peněz podpoříme přechod na ekologicky šetrný park vozidel v oblastech s největším znečištěním (autobusy na zemní plyn nebo vodík, rozšíření tramvajové dopravy, užitkové elektromobily).
Podpoříme rozvoj pěší a cyklistické dopravy v obcích a městech (plánování uliční sítě, průchody, pěší zóny, cyklostezky).
Podpoříme modernizaci individuálních topenišť, tzv. kotlíkové dotace. Schéma podpory upravíme tak, aby byla dostupná co nejširší skupině obyvatel.
Podpoříme masivní zateplování soukromých i veřejných budov. Použijeme přitom prostředky získané obchodem s emisemi, prostředky Evropské unie i prostředky národní.
Důsledně budeme prosazovat dodržování zákonných limitů pro znečištění u podnikatelských subjektů.
Prostředky z evropských fondů určené na životní prostředí nasměrujeme u podnikatelských subjektů i u občanů přednostně do podpory opatření zlepšujících kvalitu vzduchu a vody.
Dobudujeme čistírny odpadních vod v obcích nad 2 000 obyvatel.
Zvýšíme ochranu povrchových vod přehodnocením ochranných pásem a zavedením hlediska ochrany vod do zemědělské praxe.
Ve městech podpoříme technická opatření snižující ohrožení hlukem.
V nových výstavbách zajistíme striktní dodržení předpisů o hlukové zátěži.
Budeme podporovat zdravý životní styl, který je podstatnou složkou zdravotního stavu i schopnosti aktivně působit jako občan v moderní společnosti.
V grantových schématech podpoříme neziskové organizace poskytující aktivní naplnění času.
Zpřísníme ochranu mládeže před kouřením a působením dalších návykových látek.
Ve vzdělávacích programech posílíme výchovu ke sportu a zdravému životnímu stylu.
Budeme motivovat vytváření finančně dostupných sportovně-rekreačních programů v rámci mimoškolní činnosti.
Sport pokládáme za jednu ze základních součástí občanské společnosti. Sport je důležitým prvkem národní identity a národní prezentace v zahraničí.
Zastavíme propad finanční podpory vrcholového sportu.
Usnadníme vrcholovým sportovcům přechod do běžného života po ukončení sportovní kariéry a vypracujeme program sociálního zabezpečení bývalých olympioniků a paralympiků.
Zasadíme se o přijetí nového zákona o podpoře sportu.
Vytvoříme stabilní pracovní místa pro trenéry a sportovní instruktory mládeže.
Úkolem státu je postupně zajistit pro sport vícezdrojové financování ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí a sponzorských zdrojů.
Stanovíme kritéria pro veřejnou podporu mezinárodních sportovních akcí v České republice.

Kvalitní školy pro naše děti

Vzdělávání není jen přípravou na budoucí povolání, ale i předpokladem orientace ve společnosti a aktivního života. Vzdělávání nesmějí být do cesty stavěny žádné institucionální, zákonné nebo sociální bariéry. Stát musí garantovat kvalitu vzdělání a jednotnou a propustnou vzdělávací soustavu, jejímž hlavním pilířem jsou veřejné školy.
Poslední rok předškolního vzdělávání zavedeme jako povinný.
Zasadíme se o udržení cenově dostupného systému školního stravování a péče o děti ve školních družinách.
Podle ekonomických možností státu se zasadíme o zvyšování mezd zaměstnanců ve školství, včetně nepedagogických pracovníků.
Omezíme přebujelou administrativu, aby měli pedagogové čas na učení a přípravu.
Zavedeme efektivní kariérní řád pro učitele, který bude propojen s motivačním ohodnocením učitelů. Ve spolupráci s pedagogickými fakultami se zasadíme o zlepšení přípravy učitelů na jejich profesi.
Budeme prosazovat opatření, která umožní větší sepětí středního odborného školství s potřebami trhu práce včetně zpracování prognóz vývoje na trhu práce v budoucnosti. Posílíme vliv tripartity na obsah výuky. Více praktické výuky by mělo probíhat u zaměstnavatelů samotných (prvky tzv. duálního systému).
Celoživotní vzdělávání budeme organizovat především prostřednictvím stávajících škol, školských a učňovských zařízení.
Školné nepřipustíme. Garantujeme bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních vysokých školách.
Posílíme kontrolu úrovně vzdělávání, včetně kvality základních, středních a vysokých škol tak, aby ji stát mohl svým občanům garantovat.
Zasadíme se o využití prostředků z evropských fondů na modernizaci škol a jejich vybavení.

Podpora seniorů a rodin s dětmi

Prodlužování střední délky života společně s nízkou porodností vede ke stárnutí české společnosti. Této skutečnosti je nutné přizpůsobit sociální politiku státu a vytvořit podmínky, ve kterých senioři prožijí důstojné stáří v odpovídajícím zdraví a mladí lidé se nebudou obávat založit rodinu. Investice do mladé generace je investicí do budoucnosti celé společnosti. Podpora rodin s dětmi je pak tou nejlepší důchodovou reformou.
Prosadíme návrat k pravidelnému zvyšování důchodů o inflaci a třetinu růstu reálných mezd, a to od roku 2015.
Zastavíme vyvádění peněz z průběžného pilíře důchodového systému, druhý pilíř zrušíme a budeme motivovat občany a jejich zaměstnavatele ke zvyšování částek spořených ve třetím pilíři.
Zasadíme se o přijetí zákona o minimálním důchodu.
Prosadíme porodné i na druhé a třetí dítě.
Pracující rodiny podpoříme zvýšením daňové slevy na dítě.
S využitím evropských fondů a dotací ze státního rozpočtu poskytneme obcím prostředky na vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol a jeslí.
Prosadíme podporu zaměstnavatelů, kteří vytvoří pracovní místa pro matky a otce po rodičovské dovolené, a podporu služeb, které umožní lepší skloubení péče o dítě s pracovní aktivitou.
Podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.

Kultura jako součást veřejné služby

Jsme si vědomi nezaměnitelné funkce kultury, za kterou stát spoluodpovídá.
Kulturu definujeme zákonem jako veřejnou službu.
Podpoříme rozvoj nekomerčních médií, abychom zvýšili možnost občanů podílet se na veřejné debatě.
Přijmeme zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, který odstraní nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizuje je a zajistí jejich stabilní financování. Přijmeme také nový zákon o státní památkové péči.
Novým zákonem o médiích zareagujeme na společenský a technický vývoj a do stávajícího mediálního prostředí zavedeme tzv. komunitní média. Připravíme systém klasifikace vhodnosti pořadů pro jednotlivé věkové kategorie.
Snížíme daň z přidané hodnoty na knihy, nebo je od této daně zcela osvobodíme.
Přijmeme novelu autorského zákona, která mj. zjednoduší poskytování licencí pro využívání autorských děl.
Usnadníme dostupnost veřejných kulturních institucí, např. zavedením jednoho dne s volným vstupem a rodinných slev.
Zajistíme zvýšení výdajů na kulturu z výnosu odvodu z provozování loterií.2. EKONOMIKA

Důstojné pracovní podmínky a aktivní politika zaměstnanosti

Nezaměstnanost považujeme za nejtíživější sociální problém současnosti. Dostupnost práce je základní podmínkou pro úspěch v životě každého člověka. Zaměstnanci musejí pracovat v důstojných podmínkách a mít vyšší životní úroveň než ti, kdo se práci vyhýbají. Stát musí minimalizovat propady do dlouhodobé nezaměstnanosti.
Postupně budeme zvyšovat minimální mzdu z dnešních 8 500 Kč na 12 000 Kč v roce 2018.
Zlepšíme podmínky pro sladění osobního a pracovního života, zejména podporou zkrácených úvazků, pružné pracovní doby a práce z domova pro matky a otce s dětmi.
Důsledně budeme prosazovat stejnou odměnu za stejnou práci pro ženy i muže.
Vrátíme nárok na nemocenskou i v prvních třech dnech nemoci.
Budeme podporovat sociální podnikání jakožto specifický typ ekonomické činnosti.
Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Nebudeme tolerovat žádné formy nelegálního zaměstnávání.
Ze zdevastovaných úřadů práce vytvoříme efektivní a respektovanou instituci, která bude velmi aktivním prvkem na trhu práce.
Pro zaměstnavatele bude úřad práce užitečný partner, který aktivně zjišťuje jeho personální potřeby a doporučuje mu vhodné zaměstnance.
Nezaměstnaným poskytne úřad práce individuální servis, ale bude od nich vyžadovat zájem a aktivitu.
Obnovíme povinnost zaměstnavatelů hlásit na úřady práce volná místa.
Úřady práce budou s využitím národních i evropských zdrojů realizovat účinnou aktivní politiku zaměstnanosti, jejíž efektivitu budou systematicky vyhodnocovat.
V plné míře využijeme stávající nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a připravíme a aplikujeme nové.
Budeme podporovat vytváření stabilních míst s reálnou dlouhodobou udržitelností.
S využitím programu Evropské unie bude absolventům škol a vyučeným do 25 let, kteří do čtyř měsíců nenaleznou práci, nabídnuto zaměstnání, další vzdělávání, učňovská příprava nebo stáž.
Dlouhodobě nezaměstnaným budou nabízeny veřejně prospěšné práce s uplatněním principu „odměna za aktivitu“.
Zavedeme v Evropě úspěšný projekt „Osobní a domácí služby“, který nezaměstnaným nabídne širokou škálu uplatnění v oblasti domácích prací a služeb – např. péče o seniory, zdravotně postižené a děti, úklid domácnosti, drobné opravy, zahradnické práce, doučování, pomoc s informačními technologiemi apod.
Na uplatnění nezaměstnaných budou úřady práce spolupracovat i se státními podniky a úřady na základě speciálních programů.
Nepřipustíme zhoršování pracovněprávního postavení zaměstnanců a budeme zde podporovat nezastupitelnou roli odborů.

Posilování konkurenceschopnosti naší země
Zasadíme se o obnovu udržitelného hospodářského růstu. Obnovíme systém pobídek pro zahraniční i domácí firmy a roli CzechInvestu. Nově zformulujeme pobídky, aby stimulovaly projekty s vysokou přidanou hodnotu, s vysokým podílem vědy a výzkumu, případně strategické služby.
Investice veřejného sektoru budeme směřovat především do zateplování budov, retence vody v krajině, dopravní infrastruktury a do sociálních služeb reagujících na stárnutí populace. Zdroje na tyto investice budou získány restrukturalizací výdajů veřejných rozpočtů, a to především na úkor provozních výdajů při dodržení nejvýše tříprocentního deficitu veřejných financí. Zároveň stát aktivně použije ke stimulaci ekonomiky státní podniky a akciové společnosti.
Čerpání evropských strukturálních fondů bude naší prioritou. Budeme minimalizovat škody, které vznikly nekompetencí pravicových vlád v letech 2007–2013, a uděláme maximum pro hladké čerpání evropských fondů v letech 2014–2020.
S cílem posílit domácí poptávku snížíme celkové daně chudším. To zlepší náladu ve společnosti, která získá pocit férovějšího dělení nákladů na krizi, a vrátí lidem víru v budoucnost.
Podpoříme export do zemí EU, a to pozitivním přístupem k prohlubování evropské integrace. Evropská unie je naším hlavním exportním trhem a tím také i v budoucnu zůstane. Vedle toho chceme, aby české firmy expandovaly do zemí, kde mají naději na vysoké zisky a vysokou přidanou hodnotu. Jedná se především o země BRICS, ale také o země, jako je Turecko, Vietnam, Indonésie a některé africké země. Pro tento cíl posílíme kapitál ČEB i EGAP a celková zahraniční politika bude mít za prioritu podporu českého hospodářství.
Nadále je nutno podporovat rozvoj malého a středního podnikání, které stále představuje nevyužitou rezervu růstu a zaměstnanosti, zejména v malém průmyslu. Tyto subjekty získají více příležitostí z veřejných zakázek a budou mít podporu v rozvíjení nových technologií. Prostředkem bude rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky, která se jako 100% státem vlastněná instituce stane silnou univerzální komerční bankou a bude financovat především malé a střední podnikání a rozvoj infrastruktury.
Podpoříme projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) založené na kvalitní projektové dokumentaci.
Posílíme oblast vědy, výzkumu a inovací.

Naše strategie pro moderní průmysl a zemědělství

Dlouhodobým cílem hospodářské politiky ČSSD je využít znalosti a dovednosti lidí a vrátit Českou republiku mezi technologicky nejvyspělejší země světa, které opírají svůj blahobyt o absorpci vědy a výzkumu do ekonomiky, vyspělé školství a fungující právní, regulační i ekonomické instituce.
Důležitým faktorem hospodářského růstu je v otevřené ekonomice České republiky vývoz zboží. Pro podporu exportu maximálně využijeme ekonomickou diplomacii a instituce jako CzechInvest, CzechTrade, ČEB, EGAP nebo CzechTourism.
Podpoříme modernizaci průmyslu tak, aby došlo ke snížení jeho energetické náročnosti, přičemž zajistíme cenově dostupnou energii pro český průmysl.
Odbouráme bariéry pro co nejrychlejší přenos a uplatnění vědeckých poznatků, výsledků výzkumu a inovací do praxe. Vytvoříme pravidla, která budou soukromé firmy motivovat k financování konkrétních projektů výzkumných institucí a podpoře výzkumu, vývoje a inovací.
Za podmínku prosperity pokládáme vysokou úroveň sociálního dialogu mezi vládou, zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Budeme hájit rovnoprávné postavení českých zemědělců a potravinářů v rámci Evropské unie, především nediskriminační přístup k rozpočtovým prostředkům Evropské unie a rozvojovým programům.
Podpoříme kvalitní domácí zemědělské a potravinářské produkty proti dovozům nekvalitních potravin ze zahraničí. Zavedeme přísná pravidla pro obchodní řetězce, aby došlo ke zlepšení kvality prodávaných potravin a vytvoření většího prostoru pro české potraviny.
Budeme podporovat alternativní způsoby distribuce a prodeje kvalitních domácích potravin a bioprodukce, a to včetně podpory vzniku obchodních řetězců.
Zachováme tzv. zelenou naftu pro aktivně hospodařící zemědělce.
Zachováme nulovou sazbu spotřební daně na tzv. tichá vína.
Naší prioritou bude podpora živočišné výroby, která jednoznačně přináší pozitivní efekt především na zaměstnanost na venkově.
Podpoříme diverzifikaci příjmů zemědělců kvůli ekonomické stabilizaci sektoru. Začneme prostřednictvím energetického zpracování odpadů ze zemědělské výroby a využití nadbytečné biomasy.
Podpoříme malé lokální zpracovatele dřeva v souladu s naší snahou o udržení a tvorbu pracovních míst na venkově.
Zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů. Státní lesy musejí aktivně přispívat k udržení zaměstnanosti v regionech.

Spravedlivá daňová politika

Hlavním cílem daňové politiky sociální demokracie je zajištění zdrojů na fungování dobře spravovaného státu veřejných služeb, který dlouhodobě nemůže žít na dluh.
Spravedlivě rozdělíme daňové břemeno. Obrátíme trend zvyšování nepřímých daní na úkor daní přímých. Odstraníme superhrubou mzdu a vrátíme se k hrubé mzdě, která je obvyklá v zemích Evropské unie.
Zabráníme daňovým únikům. Budeme preferovat lepší výběr daní od všech, kdo mají daňovou povinnost, na úkor zvyšování daňových sazeb.
Zavedeme registrační pokladny s fiskální pamětí a účtenkovou loterii.
Prosadíme majetková přiznání. Majetek, jemuž nebudou odpovídat zdaněné příjmy, bude dodatečně zdaněn sazbou 100 %.
Omezíme hotovostní platby a vyvádění peněz do daňových rájů.
Daň z příjmu právnických osob zvýšíme o 1 až 2 procentní body a bude zavedena druhá sazba ve výši 25–30 % pro velké firmy v energetickém, telekomunikačním a finančním sektoru.
Daň z příjmu fyzických osob nastavíme jako progresivní se dvěma sazbami ve výši 15 % a 27,5 % ze stávající superhrubé mzdy, což odpovídá 20 % do 100 000 Kč a 30 % nad 100 000 Kč z hrubé mzdy.
Zvýšíme podíl majetkových daní na celkové daňové kvótě. Česká republika nebude na posledním místě výběru těchto daní v rámci zemí OECD.
Na rozdíl od pravicových stran nebudeme zvyšovat daň z přidané hodnoty,a zdražovat tak lidem život. Budeme hledat dohodu s Evropskou komisí buď pro vytvoření třetí sazby, nebo osvobození některých položek, především pak léků a knih, od této daně.
Zdaníme hazard ve výši 21–22 % a tyto prostředky použijeme pro rozvoj českého sportu a kultury.
Podpoříme evropské iniciativy, aby v rámci celé Evropské unie byla zavedena daň z finančních transakcí, přičemž si myslíme, že by tyto zdroje měly být přímým příjmem Evropské unie.
Zajistíme stabilitu a předvídatelnost daňového systému. Daňové subjekty pak dostanou dostatek času na případné vstřebání změn.

Zajištění energetických potřeb země

Naším základním cílem je zajištění energetické bezpečnosti státu, udržitelná energetika a snížení energetické a surovinové náročnosti společnosti. Budeme usilovat o environmentální udržitelnost energetiky a zvýšení bezpečnosti dodávek energie při zachování přiměřených cen tak, aby česká ekonomika, a především pak zpracovatelský průmysl, byly konkurenceschopné.
Budeme podporovat snižování energetické náročnosti průmyslu cestou jeho restrukturalizace směrem k výrobám s nízkou energetickou náročností a vysokou přidanou hodnotou.
Budeme prosazovat stanovení přísnějších norem na energetické vlastnosti budov (pasivní standard jako povinný pro nové obytné budovy od roku 2016) a podporu zateplování stávajících budov dostupnou všem obyvatelům bez ohledu na to, zda žijí ve městě nebo na venkově.
Prosadíme postupné zvyšování energetické efektivnosti elektrospotřebičů (např. zpřísňování standardů pro štítkování).
Podpoříme kombinované výroby tepla a elektřiny (včetně zvyšování efektivity výroby energie v teplárenství).
Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie směrem ke zvýšení národohospodářské efektivity.
Podpoříme výzkum a vývoj v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a skladování energie.
Pokud to bude technicky možné, prodloužíme životnost JE Dukovany nejméně do roku 2042 (s alternativou eventuální dostavby nového bloku v JE Dukovany) a stávajících bloků JE Temelín do roku 2060.
Zahájíme dostavbu dalších bloků JE Temelín, pokud to bude národohospodářsky výhodné pro Českou republiku.
Snížíme pomocí kombinace dotačních programů spotřebu uhlí v domovních kotlích a topeništích.
Budeme řešit situaci českého teplárenství, provedení jeho celkové rekonstrukce a ekologizace.
Zajistíme pomocí legislativních a ekonomických nástrojů přednostní využití uhlí v teplárenství a elektroenergetice na území ČR.
Budeme provádět důslednou postupnou revitalizaci území po těžbě černého i hnědého uhlí s důrazem na obnovu plnohodnotné krajiny v místech poškozených těžbou.
Budeme hledat možnosti diverzifikace zdrojů energetických surovin, především ropy a zemního plynu (využijeme zkapalněného plynu).
Budeme připravovat částečnou náhradu ropy v dopravě a chemickém průmyslu především zemním plynem, ale i jinými zdroji.
Budeme podporovat rozvoj inteligentních rozvodných sítí a modernizovat elektrorozvodné sítě a sítě dálkového vytápění především ve směru snižování ztrát.
Budeme se podílet na propojení oblastí s koncentrací výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se středisky spotřeby.3. REGIONY

Snižování regionálních rozdílů

Jedním z významných problémů České republiky jsou regionální rozdíly vyplývající z historického vývoje. Rozsáhlá území zejména na severu Moravy a severu Čech neprošla dosud transformací a nedosáhla dlouhodobě udržitelného stavu.
Naším cílem je zvyšovat kvalitu života na celém území a snižovat regionální rozdíly.
Pro území s mimořádně vysokou nezaměstnaností (např. Ústecký kraj) připravíme programy restrukturalizace, které zkombinují národní a evropské prostředky.
Využijeme měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů, přičemž přehodnotíme rozmístění některých důležitých orgánů státní správy z hlediska územního rozvoje.
Zavedeme pravidelné hodnocení fungování vícezdrojového financování krajů měst a obcí z hlediska vyrovnávání rozdílu mezi územími.
Zajistíme rovnoměrnou dostupnost klíčových veřejných služeb pro celé území.
Nenecháme žádnou obec nepokrytou vysokorychlostním internetovým připojením.
Udržíme dostupnost služeb státní správy pro obyvatele venkova.
Zabráníme rušení poštovních služeb.
Posílíme zastoupení udržitelného cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky.
Posílíme význam strategického územního plánování na principu trvale udržitelného rozvoje.
Rozvineme metody občanské participace, aby veřejnost měla možnost účinně se účastnit územního plánování.
V Moravskoslezském kraji se musí vláda aktivně věnovat možným problémům velkých zaměstnavatelů, včetně OKD.

Rozvoj venkova

Venkov chápeme jako místo pro plnohodnotný život, a proto se pokusíme zastavit jeho vylidňování. Budeme investovat do rozvoje infrastruktury venkova a podpoříme vytváření nových pracovních míst přesně cílenými podporami z veřejných rozpočtů a programů Evropské unie.
Podpoříme sdružování obcí do funkčních celků (mikroregiony, místní akční skupiny atd.), které budou schopny řešit efektivněji společné problémy.
Rozšíříme dostupnost dalších služeb na venkově. Půjde nám především o přístup k lékařské péči, potřebným sociálním službám a přístup ke vzdělávání a dopravní obslužnost, aby se venkov znovu stal přijatelným místem pro život všech generací.
Rozšíříme a zmodernizujeme síť veřejných vodovodů a systému čištění odpadních vod a podpoříme přebírání systému vodovodů a kanalizací do rukou samospráv.

Efektivní doprava

Doprava je priorita, která se dotýká většiny oborů národního hospodářství. Průřezový charakter dopravy předurčuje její význam a potřebu efektivního fungování.
Rozvineme integrované dopravní systémy, zajistíme jejich vzájemnou propojenost a koordinaci na území celého státu.
Posílíme roli železnice v dopravním systému a funkci Českých drah jako národního dopravce zejména v oblasti dostupnosti veřejné osobní dopravy.
Podpoříme přesun přepravy nákladů na železnici.
Dokončíme modernizaci 3. a 4. železničního koridoru a důležitých železničních uzlů.
Zřídíme regulační úřad železniční dopravy k zajištění rovných podmínek mezi dopravci na liberalizovaném železničním trhu.
Budeme pokračovat ve výstavbě klíčové dálniční páteřní sítě včetně R35 jako alternativy k D1, D3 a R6.
Provedeme potřebné opravy a údržbu stávající silniční infrastruktury s důrazem na probíhající rekonstrukci dálnice D1.
Zadáme vypracování studie proveditelnosti víceúčelového vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe.
Zavedeme povinné provádění kontroly nákladů u stavebních investic do dopravní infrastruktury nad 50 mil. Kč a důslednou kontrolu nákladů u všech veřejných staveb.
Podpoříme rozvoj mýtného systému tam, kde je to z hlediska jeho regulatorní a ekonomické funkce účelné.4. KRAJINA

Ochrana krajiny

Naše krajina se svou půdou, lesy a vodami a s druhovou rozmanitostí je naším největším bohatstvím. Je třeba důsledně vycházet z principu trvale udržitelného rozvoje. Krajina totiž není jenom pouhým prostorem, nýbrž základnou pro přežití naše i budoucích generací.
Udržíme a zvýšíme ekologickou stabilitu krajiny zejména udržitelným hospodařením v krajině.
Budeme chránit volnou krajinu, kterou chápeme jako hodnotu samu o sobě a se kterou musí být zacházeno s maximální šetrností, její zábory omezíme na nezbytné minimum.
Nedovolíme obnovení průzkumu a těžby zlata a ani zahájení průzkumu a pozdější těžbu břidlicového plynu.
Zamezíme další fragmentarizaci krajiny, a to prostřednictvím územního plánování a důsledným vytvořením sítě ekologické stability /biokoridorů/.
Pro další rozvoj budeme důsledně využívat lidskou činností opuštěné a zdevastované plochy.
Omezíme pokles biologické rozmanitosti nutné pro dlouhodobou stabilitu našeho života. Budeme ji stabilizovat především ochranou stanovišť. K tomu využijeme šetrného hospodaření v lesnictví a zemědělství a sítě současných chráněných území. Zvážíme i vyhlášení nových chráněných území, například v bývalých vojenských újezdech.
Zpracujeme nový zákon o ochraně přírody a krajiny, který vezme v úvahu současné moderní požadavky a sjednotí legislativu.
Podpoříme ekologicky šetrné výrobky a služby u státních zakázek.

Odpovědné hospodaření s lesy a půdou

Vyhodnotíme význam a přínosy pozemkových úprav pro zemědělskou výrobu v návaznosti na obnovení sítě polních cest a dalších krajinných prvků.
Posílíme zákonnou ochranu zemědělské půdy tak, aby vynětí půdy nejlepších bonit k jiným účelům bylo prakticky nemožné. Podpoříme změny v hospodaření na půdě a zaměříme se na zachování její kvality. Zahájíme program protierozních opatření a program k zachování kvality půdy.
Zahájíme systematickou přeměnu struktury lesů, která posílí jejich stabilitu a jejich mimoekonomickou funkci. K tomu využijeme v prvé řadě lesnické hospodaření ve státních lesích. Pro soukromé lesy vytvoříme systém pobídek, které povedou tímto směrem.
Připravíme novelu lesního zákona, která bude podporovat mimoprodukční funkce lesa včetně schopnosti zadržovat vodu v krajině.
Budeme prosazovat účelové hospodaření v lesích v okolích velkých měst.

Příprava společnosti na změny klimatu

Klimatické změny přicházejí a na jejich důsledky je třeba se dlouhodobě připravovat. Nejdůležitější je dosáhnout větší schopnosti krajiny zadržovat vodu, abychom omezili důsledky stále častějších výkyvů počasí. Dlouhodobě musíme počítat se zvýšeným rizikem povodní, ale i dlouhodobými suchy, zejména v letních obdobích.
Zrealizujeme strategii zvyšování zkvalitnění pohybu a zadržování vody v krajině, a to především prostřednictvím přírodě blízkých opatření, výstavbou a obnovou malých vodních nádrží, rekonstrukcí vodních toků a důslednou ochranou oblastí akumulace spodních vod a změnami v lesním hospodářství a zemědělství.
Potřebě zadržovat vodu v kraji přizpůsobíme i území měst a obcí vytvářením vhodných ploch zadržování a vsakování vody.
Zvýšeným rizikům sucha budeme čelit rozvojem úsporných závlah.
Budeme se podílet na mezinárodních opatřeních směřujících k omezení klimatických změn.
Prosadíme zákon o snižování závislosti na fosilních palivech, který určí základní rámec poklesu emisí CO2 a bude technologicky neutrální.
Naše krajina se nesmí stát super skládkou ani super spalovnou. Podpoříme programy prevence vzniku odpadů, jejich nového využití a recyklace. Vytvoříme systém pobídek a poplatků, které podpoří vývoj v tomto směru.
Výrazně podpoříme separaci odpadů, včetně odpadu biologického.
Odmítáme dovoz odpadu ze zahraničí, a to i pod záminkou, že se jedná o energetický zdroj.
Předložíme novou strategii zacházení s odpady na období 2015 až 2025 a její principy podpoříme zákonnou úpravou.
Rozumné zacházení s krajinou poskytne desítky tisíc pracovních míst. Prostřednictvím restrukturování veřejných peněz a prostředků Evropské unie dáme naší krajině schopnost stát se zdrojem dobré práce.5. SPOLEČNOST

Soudržná a solidární společnost

V posledních letech se u nás výrazně zhoršil přístup státu ke zdravotně postiženým a lidem v tísni. Usilujeme o vytvoření solidární společnosti, která nabídne pomocnou ruku každému, kdo se ocitne v situaci, kterou nezvládá řešit vlastními silami. Podmínkou pomoci je jeho aktivní spolupráce a závazek prospět ostatním, bude-li moci.
Zajistíme dostupné, kvalitní a efektivní sociální služby především definováním sítě sociálních služeb a posílením role plánování jejich rozvoje. Stanovíme jasná pravidla pro výpočet dotace jejich poskytovatelům a pro použití příspěvku na péči.
Upravíme pravidla pro přiznání příspěvku na péči a nároku na invalidní důchod osob se zdravotním postižením.
Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají nárok, např. osamělí senioři ve větších městech, nízkopříjmové rodiny, osoby se zdravotním postižením nebo děti opouštějící ústavní výchovu.
Zamezíme obchodu s chudobou pronajímáním předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení a s využitím evropských prostředků zahájíme výstavbu malometrážních sociálních bytů.
Podpoříme osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí.
Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákon o zálohovaném výživném.
Občany budeme nekompromisně chránit proti lichvářům, podvodníkům, agresivním prodejcům i zvůli exekutorů.
Posílíme sociální práci na obcích a terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách a rozvineme spolupráci s neziskovým sektorem. V sociálně vyloučených lokalitách zamezíme komerčnímu provozování hazardních her.
Sociální prací s rodinami ohroženými chudobou zamezíme odebírání dětí do ústavní péče pouze z ekonomických důvodů.

Rozvoj veřejných služeb

Základem moderního sociálního státu jsou fungující veřejné služby, které jsou podmínkou sociálních jistot občanů. Patří k nim zdravotnictví, školství, kultura, sociální zabezpečení, služby zaměstnanosti, výzkum a vývoj, podpora bydlení a bezpečnost občanů. Tyto veřejné služby nejde nahradit privátním sektorem.
Zajistíme kompetentní a koncepční řízení veřejných služeb z úrovně státu i krajů.
Do rozpočtové politiky státu a krajů promítneme financování veřejných služeb jako svoji stálou a nezpochybnitelnou prioritu – jak při rozšiřování jejich kapacit, tak v podpoře zaměstnanosti v nich.
Zastavíme veškerou další privatizaci veřejných služeb a otevřeme prostor pro jejich rozšíření na veřejné či neziskové bázi.

Demokratický právní stát

Základem fungujícího státu je jeho demokratická povaha zajišťující účast občanů na správě věcí veřejných, důsledné oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní, státní správa a justice schopná odolávat korupčním tlakům.
Předložíme návrh ústavního zákona o obecném referendu vyvolatelném lidovou iniciativou zdola, který umožní občanům vynutit si konání referenda o zásadních otázkách fungování státu.
Prosadíme novelizaci Ústavy ČR, která v návaznosti na zavedení přímé volby prezidenta zpřesní práva a povinnosti jednotlivých ústavních aktérů v zájmu uchování parlamentního charakteru české demokracie založené na svobodné soutěži politických stran.
V rámci prosazování efektivní účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech odstraníme veškeré instituty, které umožňují obcházení veřejnosti, nadřazují práva privátních subjektů či účelových uskupení nad práva veřejnosti, neobsahují účinné opravné prostředky a znemožňují občanům přístup k informacím.
Změníme systém financování politických stran omezením celkových výdajů na volební kampaně, uzákoněním ročního limitu jeden milion korun na dary od fyzických osob a úplným zákazem darů od právnických osob. Strany musejí být závislé na voličích, ne na komerčních sponzorech.
Prosadíme zákon o politických nadacích, např. podle vzoru Německa, s cílem zkvalitnit demokratickou politickou soutěž a vhled veřejnosti do politických dějů. Politické nadace budou financovány ze státních prostředků ušetřených zavedením nových státních limitů na činnost a volební kampaně stran.
Prosadíme zákon o státní službě v podobě, která zajistí plně transparentní, odpolitizovanou, profesionální, stabilní a efektivní státní správu. Zákonem omezíme dosavadní svévoli při udělování vysokých a neodůvodněných odměn na některých úřadech.
Zpřesníme a zpřísníme zákon o trestněprávní odpovědnosti právnických osob, aby obsahoval všechny trestné činy namířené proti veřejným zakázkám.
Posílíme změnou příslušných zákonů parlamentní kontrolu činnosti zpravodajských služeb.
Rozšíříme pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů.
Novelou zákona o veřejných zakázkách zpřesníme pravidla zadávání veřejných zakázek. Každá veřejná zakázka by měla mít od svého vzniku přesný „rodný list“, za její vypracování by měl být odpovědný konkrétní pracovník, který pod ní bude podepsán a ponese za správnost údajů i správnost a transparentnost celého procesu plnou odpovědnost.
Prosadíme zákon o registru všech smluv uzavřených veřejnou správou nad určitý minimální finanční limit. Tento registr bude dostupný na internetu.
Prosadíme zákon o lobbingu, který lobbistům přesně vymezí podmínky pro jejich činnost.
Zasadíme se o vytvoření závazných standardů pro nominaci zástupců státu do obchodních společností a státních podniků včetně stanovení zásad pro odměňování jejich managementu.
Podpoříme centrální nákupy a elektronické aukce ve veřejném sektoru.
Zrušíme listinné akcie na doručitele. U akcií na jméno bude povinně zaknihován seznam akcionářů.
Dokončíme a zprovozníme plnou elektronizaci veřejné správy zvyšující transparentnost rozhodování v orgánech státní správy a usnadňující kontakt občanů a podnikatelů s veřejnou správou. Lepší kontrolou a koordinací IT projektů zvýšíme jejich užitnou hodnotu pro občana a snížíme náklady na jejich výstavbu a provoz.
Budeme usilovat o výrazné snížení finančních plateb státu v rámci církevních restitucí tak, aby náhrada byla přiměřená a skutečně spravedlivá. Nepřipustíme vydávání majetku, který církve v únoru 1948 již nevlastnily. Zvážíme možnost daňových asignací, jež by v budoucnu mohly být využity i pro financování církví.

Spravedlivý stát
Prosadíme přísná pravidla, která znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů k ožebračování lidí. Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí. Má jít o zástupce státu objektivně vykonávající právo a šetřící práva jak věřitele, tak dlužníka. Zavedeme proto místní příslušnost (tzv. teritorialitu) exekutorů. Podstatně snížíme náklady vymáhání pohledávek a exekucí a tím i celkovou výši dluhů omezením nákladů právního zastoupení, a to zejména u malých (tzv. bagatelních) pohledávek a pohledávek veřejného sektoru.
Prosadíme nový zákon o státním zastupitelství, který zajistí nezávislost státních zástupců při vyšetřování trestných činů, mj. stanovením pevného funkčního období pro vedoucí státní zástupce a omezením možnosti jejich odvolání na přesně stanovené důvody. Přeložíme návrhy na posílení funkčního soudnictví, včetně samosprávy.
Prosadíme uzákonění nového systému poskytování bezplatné právní pomoci lidem, kteří si ji nemohou obstarat sami v důsledku své složité sociální situace.

Význam občanské společnosti

Chceme být politickým partnerem české občanské společnosti. Povedeme otevřenou diskusi s odbory, občanskými sdruženími a iniciativami, aktivisty a intelektuály ovlivňujícími veřejné mínění.
Občanským iniciativám nabídneme informace a podíl na přípravě zákonů již v jejich nejranější fázi.
Posílíme úlohu sociálního dialogu v rámci tripartity jako klíčového konzultativního orgánu vlády při všech závažných rozhodnutích celospolečenského charakteru.
Zavedeme systém víceletých grantů pro financování činnosti nevládních organizací.
Budeme věnovat pozornost vládní podpoře činnosti zájmových svazů a spolků, včetně organizací dětí a mládeže.
V rozpočtových zákonech otevřeme možnost participativních rozpočtů na úrovni obcí a měst.

Bezpečnost občanů

Sociální demokraté bezpečí jednotlivce řadí mezi takové hodnoty, jako jsou svoboda, spravedlnost nebo rovnost před zákonem. Pokud stát není schopen bezpečnost občanů zajistit, ztrácí jejich důvěru. Bující organizovaný zločin (korupce, daňové úniky, vydírání apod.) pak ohrožuje základní funkce státu.
Posílíme počet policistů zejména v místech s vysokou kriminalitou a sociálním napětím.
Změníme trestní politiku s cílem omezení trestné činnosti i její recidivy. Je třeba posílit preventivní programy, zajistit práci pro co největší počet vězňů a i tím řešit jejich zadluženost, včetně dluhu vůči státu za výkon trestu. Zpřísníme dohled nad dodržováním podmínek podmíněného propuštění a posílíme pomoc propuštěným vězňům při vstupu do řádného života, abychom předešli recidivě trestné činnosti.
Omezíme činnost heren a zastaváren s cílem snížit kriminalitu a ztížit praní špinavých peněz.
Spravedlivě rozdělíme prostředky z fondu zábrany škod mezi dobrovolné a profesionální hasiče. Navrhneme rozšíření daňových úlev pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů a jednotek požární ochrany aktivně zasahující ve výjezdových jednotkách a daňově zvýhodníme jejich zaměstnavatele.
Prosadíme systémovou změnu v proplácení přesčasů policistů a hasičů tak, aby se povinnost sloužit ročně 150 hodin bez nároku na odměnu či náhradní volno vztahovala jen na zákonem vyhlášené krizové stavy a mimořádné události.
Prosadíme zákon o kybernetické bezpečnosti, který vytvoří základní podmínky pro ochranu klíčové infrastruktury (vodárny, elektrárny apod.).
Úspory nelze hledat v platech řadových policistů a hasičů, ale v rámci rozpočtu mimo výdaje na mzdové prostředky, a to např. změnou systému pořizování zboží a služeb, zadáváním výběrových řízení elektronickou aukcí, analýzou duplicitních odborných činnosti a jejich případným efektivním sloučením či zástupností v regionech. Změníme systém finančního ohodnocení příslušníků bezpečnostních složek, především v kategorii odměn – narovnání systému mezi funkcionáři a řadovými příslušníky směrem ke spravedlivému rozdělení. Vrátíme 10 % do tarifních platů, které odebrala vláda Petra Nečase.

Mezinárodní spolupráce

Nezbytným předpokladem zdravého rozvoje společnosti je stabilní a bezpečné vnější prostředí. I na zdánlivě klidnou středoevropskou zemi bez zřetelných nepřátel mohou dopadnout následky nezvládání globálních hrozeb, jako jsou organizovaný zločin, terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, zhoršování životního prostředí, nestabilita globálního ekonomického a sociálního systému. Odpovědí na tyto hrozby je vyšší úroveň mezinárodní spolupráce a integrace.
Budeme rozvíjet českou zahraniční politiku na multilaterální, dvoustranné i regionální úrovni.
Česká republika bude aktivním a zodpovědným členem Evropské unie a Severoatlantické aliance. Budeme rozvíjet spojeneckou spolupráci s nejbližšími sousedy, posilovat ambice Evropské unie a její schopnost zvládat krize a aktivně jim předcházet a posilovat vzájemně prospěšné spojenectví mezi USA a Evropou v bezpečnostní oblasti.
Budeme podporovat roli OSN a k ní přidružených institucí v mezinárodních vztazích a aktivně se zúčastníme debat o její reformě.
Za klíčový pokládáme rozvoj dobrých vztahů se sousedními zeměmi (Slovenskem, Německem, Rakouskem a Polskem).
Při prosazování politiky lidských práv budeme klást důraz na sociální a ekonomická práva. Občanská práva a ekonomický rozvoj od sebe nelze oddělit.
Budeme aktivní v oblasti rozvojové pomoci.
Zasadíme se o bezpečnost českých občanů v zahraničí; v krizových situacích jim ČR a její instituce musí být oporou.
Zasadíme se o rozvoj a udržení schopností Armády ČR s důrazem na zabezpečení ozbrojených sil moderní technikou a kvalitním personálem, a to včetně zajištění ochrany vzdušného prostoru. Budeme prosazovat stabilizaci personální situace resortu tak, aby nedocházelo k dalšímu odchodu odborníků a specialistů. Armáda se musí stát znovu konkurenceschopná na trhu práce.
Prioritou bude stabilizovat rozpočet resortu obrany za horizont současných jednoročních cyklů.
Budeme usilovat o vytváření sdílených kapacit sil a prostředků hlavních složek bezpečnostního systému (policie, hasičů, armády) s cílem snížit náklady na udržování nezbytné úrovně bezpečnosti a obranyschopnosti ČR.
Zaručíme, aby Armáda ČR byla schopna i do budoucna nasadit vojenské jednotky a techniku při katastrofách a přírodních pohromách na území České republiky.

Aktivní členství v Evropské unii

Naším národním zájmem je úspěšné pokračování procesu evropské integrace.
Budeme aktivní součástí politických debat o dalším rozvoji Evropské unie, v nichž budeme prosazovat sociální a kulturní rozměr evropské integrace.
Efektivněji využijeme ekonomických možností členství v Evropské unie. Zlepšíme čerpání prostředků z fondů Evropské unie.
Připravíme ČR ke vstupu do eurozóny. Chceme vstoupit v okamžiku, kdy to bude pro naši zemi ekonomicky a sociálně výhodné.
Vytvoříme komunikační síť českých občanů působících v evropských institucích, která napomůže snazšímu přenosu informací i koordinovanému postupu při hájení českých zájmů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář